Brochure 
aanvragen
Nieuws
Home
Contact
Referenties
Bedrijfsgegevens
Omschrijving
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail


Trilling Absorberend Schuimbeton


Verschillende soorten schuimbeton.

Schuimbeton is in Nederland algemeen bekend als een opvul- en funderingsmateriaal. Opvulmateriaal van loze ruimtes als oude riolen en kelders en het wordt met regelmaat toegepast als wegfunderingen van klinker- en asfaltverhardingen. In de woningbouw kent men het voor de toepassing als isolatiemateriaal in kruipruimtes en bij volledig vloerherstel. Sinds enkele jaren wordt het hoogwaardigere “constructief schuimbeton” ook toegepast als funderingsmateriaal voor woningen. Met nu als meest recente ontwikkeling  de “Trilling Absorberende Schuimbeton “.

Schuimbeton is verkrijgbaar in verschillende gewichts- en sterkteklassen. LET OP !! dezelfde  naam aanduidingen kunnen  hierbij totaal verschillende eigenschappen hebben en hierdoor totaal verschillende materialen zijn. Vooraf dient men te weten welke soort schuimbeton benodigd is, iedere toepassing vraagt n.l. om zijn eigen kwaliteit. Men dient zich bewust te zijn welke soort schuimbeton voor welke  toepassing wordt gebruikt!


“Niet iedere rode auto is geschikt als racewagen”.

                                                

Zo “kan men onderscheidt maken tussen “Isolatieschuimbeton”, “Constructief Schuimbeton” en “Trilling Absorberend Schuimbeton”.


Isolatie Schuimbeton;

Schuimbeton wordt als isolatie materiaal toegepast als bodemafsluiter in kruipruimtes van bestaande woningen en onder geïsoleerde vloeren bij de nieuwbouw van bedrijfshallen. Aan dit zgn. isolatieschuimbeton worden naast de isolatiewaarde geen aanvullende eisen gesteld. Het materiaal heeft een lage druksterkte, en overige eigenschappen van het materiaal zijn niet van belang.


Isolatie schuimbeton is hierdoor niet geschikt voor toepassing in dragende funderingen en voor trilling absorberende toepassingen. Voor dragende funderingen heeft het onvoldoende druksterkte en voor toepassing bij trilling absorberende toepassing heeft het onvoldoende samenhang. Bij blootstelling aan trillingen zal het Isolatieschuimbeton uiteenvallen en zijn isolerende werking verliezen. Het vervangen van de begane grondvloer waar Kwaaitaal-vloeren zijn toegepast, is zeer ingrijpend, verwijderen van de vloer geeft veel overlast en is vaak kostbaar. Als passende oplossing wordt regelmatig een herstel-, verstevigingsmethode uitgevoerd waarbij de bestaande vloer gehandhaafd blijft en de kruipruimte d.m.v. het vullen met twee soorten schuimbeton met succes toegepast. Kabels en leidingen in de kruipruimte dienen vooraf vervangen en/of goed geborgd te worden. Vervolgens wordt de kruipruimte in twee fases met twee verschillende soorten schuimbeton gevuld. De eerste laag is een lichtere soort schuimbeton welke het grootste deel van de ruimte vult, waterafsluitend is en als isolatie dient. De tweede laag is van een zwaarder type schuimbeton welke als dragende laag voor de Kwaaitaal-vloer fungeert. De ruimte onder en tussen de gebogen cassettes wordt volledig gevuld. Het vullen van de kruipruimte gebeurd van bovenaf in door vooraf geboorde gaten. Bij het vullen van de tweede fase wordt de schuimbeton gecontroleerd aangebracht, dit gebeurd door de ruimte van gat naar gat te vullen, zo danig dat de bestaande vloer volledig op de schuimbeton zal dragen.

Naast het versterken van de kwaaitaal-vloer wordt de begane grondvloer zeer goed geïsoleerd en zal door het volledig vullen van de kruipruimte na aanbrengen van de schuimbeton kan er geen overlast vocht- en stankoverlast meer plaatsvinden.


Wanneer er voor het herstel de Trilling Absorberende Schuimbeton wordt toegepast zal dit tevens een preventieve werking hebben i.r.t. de belasting van trillingen en geïnduceerde aardbevingen. Het materiaal heeft een dempende werking en zal de belasting t.g.v. trillingen reduceren. De werking is gelijk als bij vloerherstel, waarbij de belasting van bestaande constructie van de woning  aanzienlijk wordt gereduceerd.


Fundering herstel;


Civiele projecten;

- Trillingsoverlast van verkeer en spoorwegen

Versterkingen civiele kunstwerken;

Ook reeds bestaande kunstwerken in de wegenbouw en waterkerende constructies kunnen door het toepassen van de T.A.S . beter bestand worden tegen de invloeden van wisselende belastingen / trillingen. Denk hierbij in wegconstructies al versterkingen onder, tussen en voor de landhoofden van bruggen en viaducten en in waterbouwkundige kunstwerken als versterking rondom gemalen, duikers en uitwateringen in dijklichamen.

Aanbrengen van de Trilling Absorberende Schuimbeton in de bestaande kruipruimte.


De Trilling Absorberende Schuimbeton heeft ook in bestaande constructies een dempende werking.


Versterking van Kwaaitaal-vloeren;

Kwaaitaal-vloeren, een betonnen systeemvloer, zijn in de jaren van 1970 t/m 1983 veelvoudig toegepast als begane grondvloer voor woningen en utiliteitsgebouwen. Door corrosie aan de wapening in de veelal vochtige kruipruimtes ondervinden veel van deze vloeren schade.

De bestaande houten vloer is verwijderd, de folie en kabels en leidingen aangebracht.


Vervolgens wordt de Trilling Absorberende Schuimbeton aan gebracht. De hoogte wordt bepaald door de vooraf aangebrachte hoogte piketten.  Na ca. een week droging wordt op de schuimbeton een afwerklaag aangebracht. De afwerklaag kan bestaan uit een zand-cement dekvloer of een anhydriet afwerkvloer. In beide soorten vloerafwerking kan er een vloerverwarming worden toegepast. Indien er een vloerverwarming wordt toegepast dient deze “zwevend” aangebracht te worden. Hierbij wordt er op de schuimbeton een gewapende folie aangebracht, hierop komt vervolgens een dunne RVS wapening waar de vloerverwarming op gemonteerd wordt. Langs de wanden komt een geïsoleerde kantstrook van 5 mm dikte en aansluitend wordt de afwerklaag aangebracht.  

Vloerherstel;

Bij vloerherstel wordt de bestaande houten begane grondvloer volledig vervangen. De houten vloer en draagbalken zijn vaak vergaan of in slechte staat en dienen volledig verwijderd te worden. Op de bodem wordt een folie aangebracht zodat de schuimbeton niet direct op de bodem aangebracht zal worden. Op de folie worden de te vervangen kabels, leidingen en mantelbuizen aangebracht.De Trilling bestendige funderingDe toepassingen

De van de Trilling Absorberende Schuimbeton geven het materiaal hoogwaardigere eigenschappen waardoor het T.A.S. voor verschillende toepassingen kan worden gebruikt. In eerste instantie voor een fundering voor nieuwbouwwoningen zoals omschreven in “De trilling Bestendige Fundering”.


Naast toepassing als Trilling Bestendige Fundering voor de nieuwbouw van woningen kan Trilling Absorberend Schuimbeton ook worden toegepast voor verschillende soorten renovatie- en herstelwerkzaamheden als;


- Vloerherstel

- Versterking van Kwaaitaal-vloeren

- Funderingsherstel

Isolatie schuimbeton heeft onvoldoende samenhang


Constructief schuimbeton;

Wanneer men schuimbeton gaat toepassen voor langdurig blijvende constructies, met een verwachte levensduur van langer dan 50 jaar, dienen er hogere eisen aan het proces en materiaal te worden gesteld en kan men spreken van constructief schuimbeton.


Bij constructief schuimbeton wordt vooraf door de constructeur de toepassing bepaald en zijn de gestelde waarden van de eigenschappen waar het aan dient te voldoen aangegeven en/of omschreven in een werkomschrijving of bestek. Naast aanduiding van de volumieke massa dienen  tevens eigenschappen als druksterkte en buig- treksterkte van het materiaal door de constructeur  te worden aangegeven. Aangeven hierbij van alleen de volumieke massa  is niet voldoende, daar op basis van deze waarden verschillende kwaliteiten kunnen worden gerealiseerd.


Constructief schuimbeton kenmerkt zich t.o.v. Isolatie schuimbeton door meer en betere prestatie eigenschappen en door kwaliteitscontrole. Voor langdurig blijvende constructies dienen per project meerdere  monsternames en controles uitgevoerd te worden. De resultaten van deze waarnemingen worden vervolgens geregistreerd en gedocumenteerd. Bij constructief schuimbeton dient de mengselsamenstelling volgens vooraf vastgestelde  receptuur bekend te zijn. Het uitgevoerde materiaal wordt door de programmatuur van de menginstallatie bij iedere productiecharge gemengd en geregistreerd. Alleen de modernere schuimbeton installaties zijn geschikt voor toepassing van Constructief- en Trilling Absorberend Schuimbeton.  Zij beschikken over de modernste meng- en registratie technieken en waarborgen hierdoor een constante kwaliteit van het materiaal. Ook het verwerken van het materiaal op locatie aan het einde van de slang dient door vakmensen van de leverancier te worden uitgevoerd.


Toepassingen van constructief schuimbeton zijn; funderingen van woningen, hoogwaardige wegfunderingen en b.v. fundaties voor sport accommodaties.


Trilling Absorberend Schuimbeton (T.A.S.);


Wat is Trilling Absorberend Schuimbeton ?


Trilling Absorberende Schuimbeton of T.A.S. is een recent ontwikkelde en beproefde  nieuwe generatie schuimbeton. Door verschillende toevoegingen aan de samenstellingen worden er specifieke eigenschappen verkregen welke met de reeds bestaande schuimbetonsoorten niet eerder haalbaar waren. Langdurig en uitvoerig is onderzocht welke toevoegingen de eigenschappen ten gunste kunnen veranderen. Denk hierbij aan eigenschappen als een hogere druksterkte, verhoogde E-modulus, hogere buig-treksterkte  en “compressic stress” of vermoeiing. Waarbij het materiaal onder langdurig wisselende belastingen (lees trillingen) nauwelijks vervorming en/of verandering van de eigenschappen kent. Men kan hierbij spreken van een “dissipatief” materiaal, waardoor het materiaal geschikt voor toepassing in constructies welke langdurig aan wisselende belastingen en trillingen wordt blootgesteld, zo als o.a. de aardbevingsgebieden in Noord Oost Groningen. Recent uitgevoerde onderzoeken in het laboratorium van de Technische Universiteit in Delft en veldonderzoeken in samenwerking mat TNO hebben deze specifieke eigenschappen van het materiaal aangetoond.  


Kwaliteitscontroles; Voor T.A.S. gelden dezelfde kwaliteitscontroles als eerder aangegeven onder “Constructief schuimbeton”.


Waar de Trilling Absorberende schuimbeton voor kan worden gebruikt wordt aangegeven onder “De toepassingen”.